VAN BRENK ADVIES BV

 

Algemene Voorwaarden

1.    Algemeen

1.1  Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Brenk Advies BV (Opdrachtnemer). Opdrachtnemer is de enige contractuele wederpartij van de Opdrachtgever (Client).

1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Client alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en alle verdere (rechts)handelingen van Opdrachtnemer met, voor of jegens Client. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van Opdrachtnemer en al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. Eventuele algemene voorwaarden van Client worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.     Uitvoering van de Opdracht

2.1   Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

2.2   Client zal aan Opdrachtnemer tijdig alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die Opdrachtnemer verlangt. Client staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Opdrachtnemer verstrekte informatie ook als deze van derden afkomstig is.

2.3   De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke  beroepsregelgeving en hetgeen bij of krachtens wet wordt geeist. Client verleent telkens volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit die ontstaat ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet en beroepsregelgeving.

2.4   Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de Opdracht gerechtigd na overleg met Client derden in te schakelen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of onrechtmatige daden van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Opdrachtnemer is door Client gemachtigd om eventuele aansprakelijkheids-beperkingen van derden namens Client te aanvaarden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van  Client.

2.5   Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit schriftelijk is overeengekomen.

2.6   Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Opdrachtnemer en Client via electronische mail met elkaar communiceren. Bij twijfel over inhoud of verzending van electronische post zijn de datauittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend. Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud en tijdige ontvangst van een verzonden e-mail bericht.

3.     Honorarium en Betaling

3.1  Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de Opdracht. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt in beginsel berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasbare uurtarief. Opdrachtnemer heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Opdrachtnemer is gerechtigd van Client een voorschot op het honorarium te verlangen. Ten behoeve van Client betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.

3.2   Betaling van de declaraties van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer, nadat zij Client tenminste eenmaal heeft aangemaand, gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Indien Client niet binnen de betalingstermijn betaalt is Opdrachtnemer –onverminderd haar overige rechten- gerechtigd haar werkzaamheden voor Client terstond op te schorten zonder dat Opdrachtnemer daarbij aansprakelijk is voor schade die daardoor ontstaat. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Client.
4.     Reclames

4.1  Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of  het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

       factuurbedrag dienen op straffe van verval van alle aanspraken, schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Client reclameert, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek indien Client aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van Client niet op.

5.     Aansprakelijkheid

5.1   Opdrachtnemer is jegens Client uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de Opdracht mag worden vertrouwd.

5..2  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

- bij Client of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Client of die anderszins het gevolg is van handelen of nalaten van Client;

- bij Client of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Anderen dan Client kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

5.3   Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, bestuurder(s) van Opdrachtnemer en/of al degenen die in het kader van de uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroeps-aansprakelijkheids verzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking of uitkering biedt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag excl. omzetbelasting dat Client als honorarium aan Opdrachtnemer heeft betaald voor de (deel)werkzaamheden waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft.

5.4   Client vrijwaart Opdrachtnemer, de bestuurder(s) van Opdrachtnemer en degenen die voor Ondrachtnemer werkzaam zijn tegen aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor Client verrichte werkzaamheden.

6.     Overig

6.1   Bij het verlenen van de opdracht verleent Client aan Opdrachtnemer toestemming voor automatische bewerking van door Opdrachtnemer verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens.

6.2   Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen, (model)contracten, systemen komen toe aan Opdrachtnemer voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Client niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

6.3   Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Client nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

6.4   Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Client uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Client bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

6.5  Op alle overeenkomsten tussen Client en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Client en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

6.6   Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  onder handelsregisternummer 24294476. 
 
juli 2010